دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1391 
3. معیارهای فقهی اسراف

صفحه 55-76

سیدمحمدکاظم رجایی؛ مهدی خطیبی


4. ارائه مدل تعادلی عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی

صفحه 77-106

حسنی میسمی؛ کاظم یاوری،؛ مهدی قائمی اصل؛ حسین توکلیان


5. مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی

صفحه 107-130

مجید خادم الحسینی اردکانی؛ سیدعباس موسویان