دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-185 
6. آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب

صفحه 109-136

سید عباس موسویان؛ سیدمحسن فاضلیان؛ مهدی علی‌حسینی