دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 1-195