دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 1-244 
1. ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده


3. بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری