دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 1-233 
2. شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)

صفحه 33-63

رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده


5. طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران

صفحه 119-151

سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی


6. الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا

صفحه 153-184

حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان