دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 1-248