دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 296-1