دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، زمستان 1399 
2. واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن

صفحه 25-50

حشمت اله عسگری؛ سیداحمد ابراهیمی