نویسنده = جهانگیر بیابانی
آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 157-185

اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل


چیستی پول در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 48، دی 1391، صفحه 77-106

علی اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری