نویسنده = یدالله دادگر
مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

دوره 7، شماره 25، دی 1386، صفحه 37-60

یدالله دادگر؛ مجتبی باقری


سرمایه اجتماعی و باز تولید آن در عصر پیامبر اسلام (ص)

دوره 6، شماره 24، دی 1385، صفحه 13-38

یدالله دادگر؛ محمدباقر نجفی


ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، دی 1380، صفحه 7-20

مرتضی قره‌باغیان؛ یدالله دادگر؛ حسن سبحانی،