نویسنده = وهاب قلیچ
بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 131-158

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ


نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 5-32

کامران ندری؛ وهاب قلیچ