نویسنده = حسین غفورزاده
تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 45-73

سیدحسین میرمعزی؛ حسین غفورزاده


شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 33-63

رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده


ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده


ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 117-146

یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده