نویسنده = مجید رضایی
آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

دوره 5، شماره 18، دی 1384، صفحه 63-87

مجید رضایی


جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

دوره 4، شماره 14، دی 1383، صفحه 37-62

مجید رضایی


بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

دوره 3، شماره 11، دی 1382، صفحه 35-48

مجید رضایی


بررسی فقهی ـ حقوقی جریمه تاخیر ـ‌

دوره 2، شماره 6، دی 1381، صفحه 27-44

مجید رضایی