نویسنده = مرتضی عزتی
اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدا

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 5-37

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ نازنین افشین فر


برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

دوره 14، شماره 53، خرداد 1393، صفحه 31-55

مرتضی عزتی؛ مهرداد محمودیان


برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

دوره 12، شماره 46، دی 1391، صفحه 63-92

مرتضی عزتی؛ علی شفیعی


نظریه رفتار تولید کننده مسلمان

دوره 10، شماره 39، دی 1389، صفحه 35-62

مرتضی عزتی


اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف‌کننده

دوره 3، شماره 11، دی 1382، صفحه 11-34

مرتضی عزتی