نویسنده = احمدعلی یوسفی
تحلیل الگوی اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1394، صفحه 87-112

احمدعلی یوسفی


مصالح فرد و جامعه در اقتصاد

دوره 8، شماره 29، دی 1387، صفحه 81-110

احمدعلی یوسفی


روشهای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 22، دی 1385، صفحه 147-176

احمدعلی یوسفی


عدالت اقتصادی

دوره 5، شماره 17، دی 1384، صفحه 95-112

احمدعلی یوسفی


جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی

دوره 2، شماره 6، دی 1381، صفحه 45-66

احمدعلی یوسفی


اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

دوره 1، شماره 1، دی 1380، صفحه 22-42

آیت‌الله سیدکاظم حائری؛ احمدعلی یوسفی