نویسنده = محمد نقی نظرپور
کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 117-146

سید مهدی میرحسینی؛ محمد نقی نظرپور؛ ناصر الهی


تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 107-137

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا


بررسی فقهی تضمین سرمایه در اوراق مشارکت

دوره 13، شماره 50، دی 1392، صفحه 111-130

محمد نقی نظرپور؛ مهدی خوش اخلاق


گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 175-200

محمد نقی نظرپور