نویسنده = علی اصغر هادوی نیا
الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 35-63

علی اصغر هادوی‌نیا


مفهوم‎سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 47-75

سعید خدیوی رفوگر؛ علی اصغر هادوی نیا


تفسیر آیه‌های ربا با تکیه بر رویکردشناختی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 113-139

علی اصغر هادوی‌نیا