نویسنده = مصطفی شهیدی نسب
بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی با تأکید بر ج.ا.ا

دوره 23، شماره 92، اسفند 1402، صفحه 53-90

مصطفی شهیدی نسب؛ حسین حسن زاده


آسیب‌شناسی و ارائه الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد غیر بانکی در کشور

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401، صفحه 121-163

سیدمحمد افقهی؛ محمدحسین قوام؛ مصطفی شهیدی نسب


بررسی تطبیقی تأثیر برنامه‌های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تأکید بر کشورهای اسلامی

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 23-60

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان؛ حمید نگارش


طراحی مدل‌های بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 5-43

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان


مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 99-128

غلام علی معصومی نیا؛ مصطفی شهیدی نسب