نویسنده = ناصر جهانیان
اقتصاد نهاد وقف

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 5-29

ناصر جهانیان


نقدی بر دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 35-61

ناصر جهانیان


جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 79-106

ناصر جهانیان


بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 5-32

ناصر جهانیان


پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 33-62

ناصر جهانیان


بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام

دوره 7، شماره 25، دی 1386، صفحه 157-178

ناصر جهانیان


شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)

دوره 3، شماره 11، دی 1382، صفحه 117-133

ناصر جهانیان؛ سعیده ف. اتیتی؛ ـ همایون.ا. در


فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی

دوره 3، شماره 12، دی 1382، صفحه 147-164

ناصر جهانیان؛ ـ اسماعیل سراج‌الدین


روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 116-128

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ناصر جهانیان؛ محمدانس زرقا


شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 129-146

ناصر جهانیان؛ - همایون.ا. درو؛ سعیده ف. اتیتی


امنیت اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران ـ

دوره 1، شماره 2، دی 1380، صفحه 7-19

فرشاد مؤمنی؛ ناصر جهانیان