نویسنده = سیدرضا حسینی
روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 5-32

جواد ارباب؛ سیدرضا حسینی


تحلیل کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 133-163

نصرالله اسدی؛ سیدرضا حسینی؛ مصطفیl کاظمی نجف ابادی


ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی