نویسنده = کامران ندری
مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 159-189

یعقوب محمودیان؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ کامران ندری


طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجامعملیات بازار باز

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 63-90

حسین میسمی؛ کامران ندری؛ سیدعباس موسویان


امکان سنجی استفاده از صکوک در جهت تامین مالی صادرات

دوره 10، شماره 37، دی 1389، صفحه 89-120

کامران ندری؛ احمد کارگر مطلق


نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 5-32

کامران ندری؛ وهاب قلیچ