نویسنده = علی اصغر هادوی نیا
نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 91-117

علی اضغر هادوی نیا


مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 33-58

علیرضا موفق؛ علی اصغر هادوی نیا


مبانی نظریه دولت در قرآن کریم

دوره 7، شماره 26، دی 1386، صفحه 7-32

علی اصغر هادوی نیا


جایگاه اقتصادی سنت رزق

دوره 7، شماره 28، دی 1386، صفحه 89-116

علی اصغر هادوی نیا


امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 23، دی 1385، صفحه 51-76

علی اصغر هادوی نیا