کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 37-63

امیر خادم علیزاده؛ محمدجواد نوراحمدی؛ امراله امینی؛ مهدی رضائی جهدکن