کلیدواژه‌ها = نظارت شرعی
راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 65-97

علیرضا فتاحی؛ شهاب خدابخشیان


بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت‌های سیاستی

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 87-117

سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا