کلیدواژه‌ها = تأمین مالی اسلامی
بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


طراحی قرارداد انگیزه ـ سازگار کاهش مخاطره اخلاقی قراردادهای مشارکتی

دوره 18، شماره 70، مرداد 1397، صفحه 35-61

ایرج توتونچیان؛ مهدی بهراد امین