کلیدواژه‌ها = عدالت اقتصادی
بررسی کارایی و عدالت در اقتصاد متعارف و اسلامی (با تأکید بر یک اقتصاد مبادله‌ای مبتنی بر مصرف)

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 63-94

سید روح اله احمدی حاجی آبادی؛ رفیع حسنی مقدم


درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی


تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 13-45

علی خالقیان میمند؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری؛ مهدی طغیانی


تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 93-116

نصرالله خلیلی تیرتاشی