کلیدواژه‌ها = صکوک
طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 195-225

روزبه ظهیری هاشمی؛ حنظله فندرسکی؛ حمیدرضا شیرزاد؛ سیدمسعود مروج جهرمی


آسیب‌شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 157-189

حسین حسن زاده؛ محمد قزلباش؛ علی رستمی پور؛ محمدحسین قوام


ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 217-238

مینا نعیمی؛ کیومرث سهیلی؛ محمد شریف کریمی


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 91-121

سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمد علیمرادی