کلیدواژه‌ها = شهید صدر
بررسی ضرورت رویکرد اقتصاد کلان بر اساس اندیشه مبنایی شهید صدر

دوره 23، شماره 92، اسفند 1402 شناسه مقاله:5-28

10.22034/iec.2024.712197

علی رضا لشکری؛ حسین بحرینی یزدی


رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 5-33

فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ حمید پاداش؛ رامینه سلیمانزاده


کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی؛ محمدتقی نظریان مفید


الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 137-155

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ وحید مقدم