شناسنامه علمی شماره

دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 1-4


شناسنامه علمی مجله

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 1-4


شناسنامه علمی شماره

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 1-4


روش کشف نظام اقتصادی اسلام

دوره 10، شماره 39، دی 1389، صفحه 4-32

سیدحسین میرمعزی


بررسی ظرفیت‌های نوآورانه عقد‌های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 5-35

محمدعلی ابوترابی؛ هدی زنده‌دل‌ شهرنوی؛ نسرین رضایی‌مقدم


فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 5-32

سیدحسین میرمعزی


رویکرد جدید به اصل 44 ، گامی به سوی رونق اقتصادی

دوره 6، شماره 24، دی 1385، صفحه 5-12

سعید فراهانی فرد


نگاهی نو به مسئله احیای زمین های موات

دوره 8، شماره 30، دی 1387، صفحه 5-38

غلامرضا مصباحی مقدم


نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 5-32

کامران ندری؛ وهاب قلیچ


تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 5-32

محمدجواد شریف زاده؛ الیاس نادران


امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی

دوره 10، شماره 37، دی 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمدجواد رضایی


بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 5-32

ناصر جهانیان


منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها

دوره 10، شماره 40، دی 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ سیدمحمد رفیع لطیفی


درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 42، دی 1390، صفحه 5-28

سیدحسین میرمعزی


نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

دوره 11، شماره 43، دی 1390، صفحه 5-26

علی اصغر قائمی نیا؛ سیدحسین میرمعزی


جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی ؛ مطالعه موردی ایران 1385-1388

دوره 12، شماره 45، دی 1391، صفحه 5-32

حسین صادقی؛ علی شفیعی؛ میثم فتحی


مدل اسلامی اخلاق مصرف

دوره 12، شماره 46، دی 1391، صفحه 5-34

محمد جداری عالی؛ سیدحسین میرمعزی


مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


تاثیر ارزش های اخلاقی اسلام بر تخصیص اقتصادی

دوره 12، شماره 48، دی 1391، صفحه 5-29

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ غلامعلی معصومی نیا


درآمدی بر علم اقتصاد اسلامی(اقتصاد برکت)

دوره 13، شماره 50، دی 1392، صفحه 5-30

سیدحسین میرمعزی