دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تبیین چرایی موفق نشدن بانکداری مشارکت در سود و زیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مرتضی عزتی


ارائه الگوی ایرانی-اسلامی بانکداری اجتماعی در بستر رسانه: پژوهشی ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

سعید هوشیار؛ ابوالفضل دانایی؛ احتشام رشیدی


تحلیل حقوقی و فقهی دریافت سود جدید در امهال مطالبات غیرجاری (بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

ستار شیرعالی؛ محمود باقری


تحلیل ماهیت و کارکرد معاملات اجتماعی از منظر انطباق با شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

سیدمحسن سجادی؛ معصومه علی زاده


تحلیل فقهی-حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

محمدرضا سیمیاری؛ امیرحسین اعتصامی؛ سیدمحمد امین زاده