بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 195-225

روزبه ظهیری هاشمی؛ حنظله فندرسکی؛ حمیدرضا شیرزاد؛ سیدمسعود مروج جهرمی


بازاریابی شبکه‌ای و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 207-238

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان


بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 217-244

ستار شیرعالی؛ محمود باقری؛ حسن بادینی


تأثیر ماه رمضان بر مصرف اقلام خوراکی (مطالعه موردی: مناطق شهری ایران 1384- 1394)

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 239-267

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ وحید سلیمانی مطلق