اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سیدحسین میرمعزی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

h.mirmoezigmail.com

اعضای هیات تحریریه

صادق بختیاری

استاد دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

محمود حکمت‌نیا

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

عباس عرب‌مازار

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ab_arabmazarsbu.ac.ir

اسدالله فرزین‌وش

استاد دانشگاه تهران

farzinvut.ac.ir

سعید فراهانی‌فرد

استاد دانشگاه قم

farahanifardsyahoo.com

غلام‌رضا مصباحی‌مقدم

استاد دانشگاه امام صادق

gh.mesbahigmail.com

سیدعباس موسویان

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianyahoo.com

میثم موسایی

استاد دانشگاه تهران

mousaaeiut.ac.ir

علی اصغر هادوی‌نیا

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

alihadaviniagmail.com

احمدعلی یوسفی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

economy.islamicgmail.com

مدیر داخلی

حسین غفورزاده

دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

hghafoorzadehyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

حسین غفورزاده

دکترای اقتصاد اسلامی

hghafoorzadehyahoo.com