روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه‌داری اهداف، نظام‌ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف‌گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب‌های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به‌دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی‌سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می‌دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه‌های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان‌ها جلوگیری می‌کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می‌برد. به‌علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده‌بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه‌ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships and how economic progress affects Islamic spirituality

نویسندگان [English]

  • javad arbab
  • syed reza hoseini
rihu
چکیده [English]

Today, in most societies under the control of the capitalist system, goals, systems and strategies are focused on achieving maximum economic growth; In addition to the adverse economic consequences, this targeting has caused irreparable serious damage to the individual and social spiritual body of human beings. Marginalization and neglect of the spiritual dimension of man along with trying to deviate, personalize and use spirituality as a tool for economic purposes are examples that occur in overt and covert under the effort to achieve greater economic growth. Contrary to what has emerged in conventional economics, following the economic teachings of Islam and making them operational at the social level not only avoids the dangers to the individual and social spiritual body of human beings, but also uses economic tools to promote human spirituality. Takes. In addition to the intertwined material and spiritual dimensions of human nature and, consequently, the correlation of material and spiritual needs, has created a close relationship between improving economic conditions and individual and social spiritual development. In this research, using the "data-based" method, the existing relationships and expressing the quality of the impact of economic progress on Islamic spirituality have been studied. The results show a constructive relationship between the components of economic progress and the promotion of Islamic spirituality if the causal, intervening and contextual conditions are met positively. The sum of positive economic elements presents a comprehensive "bio-faithful" strategy for achieving the most optimal situation for achieving both economic progress and Islamic spirituality, and expresses specific theoretical and p