بسمه تعالی

با سلام و عرض احترام خدمت محققان محترم

لطفا پیش از ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه

و براساس شیوه نامه تنظیم مقالات، نسبت به تنظیم  و ارسال مقاله اقدام فرمایید.

شماره جاری: دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 1-278 

7. مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی

صفحه 169-203

علی صادقی همدانی؛ کریم اسلاملوئیان؛ کاظم یاوری؛ پرویز رستم زاده