دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1384 
7. مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

صفحه 159-192

محمدعلی القری بن عید؛ غلامرضا مصباحی مقدم