دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1381 
3. دین و اقتصاد

صفحه 37-60

سیدعباس موسویان


4. اقتصاد دینی و اقتصاد دین

صفحه 61-72

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی


8. به سوی رویکردی اسلامی از توازن زیست‌محیطی

صفحه 121-142

محمدرمضان اختر؛ عباس عرب‌مازار؛ حسن دادگر