دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1383 
6. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

صفحه 125-150

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد