دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1383 
6. کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت

صفحه 127-144

محمد رواس قلعه جی؛ سید عباس موسویان


7. اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

صفحه 145-166

محمد انس الزرقا؛ سید منصور زرا نژاد


8. منابع میراث اقتصادی اسلام

صفحه 174-198

یاسر عبدالکریم الحورانی؛ مجید مرادی