دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1382 
6. نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

صفحه 131-146

احمد شوقی دنیا؛ خداد جلالی


7. فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی

صفحه 147-164

ناصر جهانیان؛ ـ اسماعیل سراج‌الدین