دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1382 
6. امکان استمرار بانکداری اسلامی

صفحه 107-127

محمود.آ. الجمال؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا