دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1382 
2. محیط زیست از منظر دین و اقتصاد

صفحه 23-51

حسین صادقی‌؛ سعید فراهانی‌فرد


6. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

صفحه 116-128

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ناصر جهانیان؛ محمدانس زرقا


7. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

صفحه 129-146

ناصر جهانیان؛ - همایون.ا. درو؛ سعیده ف. اتیتی