دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1383 
6. اخلاق کسب و کار

صفحه 155-182

جورجز اندرل؛ محمد اسماعیل توسلی