دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1384 
6. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

صفحه 135-170

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد