نویسنده = مجید رضایی دوانی
تعداد مقالات: 4
2. آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 29-48

مجید رضایی دوانی


3. الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 39-68

مجید رضایی دوانی


4. ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 7-36

مجید رضایی دوانی؛ محمود متوسلی