نویسنده = حسین آقابابایی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1388، صفحه 179-207

حسین آقابابایی