نویسنده = مهدی الهی
امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ نرخ ارز در فرایند مدیریت ریسک ارز

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 85-114

سیدمجید شریعت پناهی؛ مهدی الهی؛ علی معصومی نیا


امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 145-170

غلامعلی معصومی نیا؛ مهدی الهی


امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1390، صفحه 105-128

علی معصومی نیا؛ مهدی الهی


امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 89-118

سیدعباس موسویان؛ مهدی الهی