فرایند پذیرش مقالات

باسمه تعالی

مراحل سیر ارزیابی و پذیرش مقالات در فصلنامه اقتصاد اسلامی

 1. دریافت مقاله از نویسندگان از طریق سامانه مجله اقتصاد اسلامی.
 2. ارسال مقالات جدید به سردبیر برای ارزیابی اولیه و تعیین ارزیاب
 3. پس از رویت مقالات از سوی سردبیر، مقالات به چند دسته تقسیم می‌شوند: الف) مقالاتی که خارج از موضوع مجله تشخیص داده می‌شوند و باید نامه خارج از موضوع برای آنها ارسال گردد. ب) برخی از مقالات به نظر می‌رسد از لحاظ محتوایی از غنای کافی برخوردار نباشد لذا به تک ارزیاب فرستاده می‌شود. ج) برخی از مقالات نیز به دو ارزیاب جهت داوری ارسال می گردد.
 4. مقالاتی که برای داوری مشخص شده‌اند به ارزیابی فرستاده می‌شود.
 5. تقریبا حدود دو هفته یکبار که تعدادی از نتیجه ارزیابی‌ها با پیگیری‌های مدیر اجرایی وصول گردید جلسه هیات تحریریه برگزار می‌شود و به بررسی مقالات پرداخته می‌شود.
 6. در جلسه پس از بررسی مقالات چند حالت پیش می‌‌آید: الف) هر دو ارزیاب یک مقاله یا مقاله‌ای که تک ارزیاب بوده است مقاله را رد می‌کنند. ب) هر دو ارزیاب مقاله را با اصلاحاتی می‌پذیرند. ج) یکی از ارزیابان مقاله را رد و دیگری آن را می‌پذیرد که در این صورت داور سوم مشخص می‌شود تا دوباره مقاله ارزیابی شود.
 7. تنظیم فرم صورت‌جلسه هیأت تحریریه و ارسال نامه های پذیرش شده، مردودی، اصلاحی به نویسندگان از طریق سامانه
 8. دریافت مقالات اصلاح شده از سوی نویسندگان و ارسال آنها به ارزیابان جهت داوری مجدد (درصورتی که ارزیابی مجدد درخواست شده باشد)
 9. در صورتی که ارزیاب در مرحله دوم مقاله را بپذیرد مقاله برای مجله نهایی می‌شود و گرنه این روند رفت و برگشت بین نویسنده و ارزیاب تکرار می‌شود.
 10. وقتی مقالات نهایی شد، سردبیر محترم مقالات را مطالعه کرده و اگر نیازی به اصلاح بود انجام می دهد سپس چکیده 9 مقاله برای هر شماره برای ترجمه عربی و انگلیسی به مترجمان ارسال می گردد.
 11. مقالات نهایی شده از سوی سردبیر به ویراستاری ارسال می‌گردد.
 12. سپس مقالات برای صفحه‌آرایی به یک نفر متخصص ارجاع داده می‌شود.
 13. وقتی مقالات صفحه‌آرایی شد به پژوهشکده ارسال می‌شود تا ایشان هم به شورای آثار مجلات بفرستند.
 14. پس از چاپ مجله، مجله باید در پایگاه نورمگز و همچنین پایگاه ISC جهت کسب امتیاز برای مجله درج شود. 
 15. همچنین مجله چاپ شده به وزارت علوم جهت تمدید امتیاز مجله فرستاده شود. علاوه بر این باید به نویسندگان و سازمانهای مربوطه نیز به صورت پستی ارسال گردد. 

نمودار روند پذیرش مقالات به صورت زیر است:

 

 

تأییدمقاله

 

                             

                           
         
 

ارسال مقاله از سوی مؤلف

 
             
           
 
           

ارسال به همان ارزیاب و تأیید مقاله

 
 
 
 
 
 

اخذ مقاله نهایی

 

تشکیل جلسه هیأت تحریریه با هماهنگی سردبیر و بررسی مقالات

 

اعلام تأیید مقالات به مؤلفین

 

اخذ ارزیابی‌ها

 

تماس با ارزیابان و ارسال مقاله

 

 

 

 

اعلام عدم تأیید یا اعمال اصلاحات به مؤلفین

 

تماس با ارزیابان و ارسال مقاله

 

ارسال فایل اصلاح شده از سوی مؤلف

 

تعیین ارزیابان جدید

 

عدم پذیرش ارزیابان

 

 

 

                           
     
         
 
         
 
 
   
 
     
   

اخذ فایل نهائی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

مراحل سیر ارزیابی و پذیرش مقالات در فصلنامه اقتصاد اسلامی

 1. دریافت مقاله از نویسندگان از طریق سامانه مجله اقتصاد اسلامی.
 2. ارسال مقالات جدید به سردبیر برای ارزیابی اولیه و تعیین ارزیاب
 3. پس از رویت مقالات از سوی سردبیر، مقالات به چند دسته تقسیم می‌شوند: الف) مقالاتی که خارج از موضوع مجله تشخیص داده می‌شوند و باید نامه خارج از موضوع برای آنها ارسال گردد. ب) برخی از مقالات به نظر می‌رسد از لحاظ محتوایی از غنای کافی برخوردار نباشد لذا به تک ارزیاب فرستاده می‌شود. ج) برخی از مقالات نیز به دو ارزیاب جهت داوری ارسال می گردد.
 4. مقالاتی که برای داوری مشخص شده‌اند به ارزیابی فرستاده می‌شود.
 5. تقریبا حدود دو هفته یکبار که تعدادی از نتیجه ارزیابی‌ها با پیگیری‌های مدیر اجرایی وصول گردید جلسه هیات تحریریه برگزار می‌شود و به بررسی مقالات پرداخته می‌شود.
 6. در جلسه پس از بررسی مقالات چند حالت پیش می‌‌آید: الف) هر دو ارزیاب یک مقاله یا مقاله‌ای که تک ارزیاب بوده است مقاله را رد می‌کنند. ب) هر دو ارزیاب مقاله را با اصلاحاتی می‌پذیرند. ج) یکی از ارزیابان مقاله را رد و دیگری آن را می‌پذیرد که در این صورت داور سوم مشخص می‌شود تا دوباره مقاله ارزیابی شود.
 7. تنظیم فرم صورت‌جلسه هیأت تحریریه و ارسال نامه های پذیرش شده، مردودی، اصلاحی به نویسندگان از طریق سامانه
 8. دریافت مقالات اصلاح شده از سوی نویسندگان و ارسال آنها به ارزیابان جهت داوری مجدد (درصورتی که ارزیابی مجدد درخواست شده باشد)
 9. در صورتی که ارزیاب در مرحله دوم مقاله را بپذیرد مقاله برای مجله نهایی می‌شود و گرنه این روند رفت و برگشت بین نویسنده و ارزیاب تکرار می‌شود.
 10. وقتی مقالات نهایی شد، سردبیر محترم مقالات را مطالعه کرده و اگر نیازی به اصلاح بود انجام می دهد سپس چکیده 9 مقاله برای هر شماره برای ترجمه عربی و انگلیسی به مترجمان ارسال می گردد.
 11. مقالات نهایی شده از سوی سردبیر به ویراستاری ارسال می‌گردد.
 12. سپس مقالات برای صفحه‌آرایی به یک نفر متخصص ارجاع داده می‌شود.
 13. وقتی مقالات صفحه‌آرایی شد به پژوهشکده ارسال می‌شود تا ایشان هم به شورای آثار مجلات بفرستند.
 14. پس از چاپ مجله، مجله باید در پایگاه نورمگز و همچنین پایگاه ISC جهت کسب امتیاز برای مجله درج شود. 
 15. همچنین مجله چاپ شده به وزارت علوم جهت تمدید امتیاز مجله فرستاده شود. علاوه بر این باید به نویسندگان و سازمانهای مربوطه نیز به صورت پستی ارسال گردد.