نویسنده = مجید رضایی دوانی
آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 29-48

مجید رضایی دوانی


الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی

دوره 11، شماره 41، دی 1390، صفحه 39-68

مجید رضایی دوانی


ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 31، دی 1387، صفحه 7-36

مجید رضایی دوانی؛ محمود متوسلی