کلیدواژه‌ها = نهادگرایی
استخراج روش‌شناسی شناخت پدیده‌ها با حل مسئله کارگزار و ساختار در اقتصاد اسلامی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 165-195

محمد مهدی کاظمی؛ خدیجه نصراللهی؛ احمد گوگردچیان؛ محمد واعظ برزانی


تعامل دوسویه فرد و نهاد از منظر قرآن کریم و تبیین آن مبتنی بر حکمت اسلامی

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 5-32

نظریان مفید محمدتقی؛ سیدحسین میرمعزی