سازوکارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی؛ تحلیل تطبیی هزینه های اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده